masteradvertising

پنج تغییری که شاخصهای اندازه گیری در ۲۰۱۸ برای بهبود

پنج تغییری که شاخصهای اندازه گیری موفقیت کارکردهای بازاریابی در ۲۰۱۸ را تحت تأثیر قرار می دهد.

خیلی از بازاریابان همچون سابق به اندازه گیری کلیک آخر، بدون در نظر گرفتن درک درستی از تمام بخشهای قیف بازاریابی و فروش، اعتماد می کنند. اما شاید بد نباشد که نگاهی به کارکردهای دیگری که بر این حوزه تأثیر میگذارند نیز پرداخت. در نظر گرفتن بخشهای مختلف قیف و بررسی دقیق هر بخش و مدل سازی آن به منظور بررسی دقیق فرآیندهای کارکردی مشتریان و اندازه گیری میزان اثرگذاری هر بخش بر تبدیل یک مشتری بالقوه به مشتری می تواند کمک شایان توجهی به بهبود کارکردهای بازایابی بنماید.

 

تغییر اول: درک اهمیت داده ها

استفاده از تکنولوژی های محتلف می تواند کمک شایان توجهی به تحلیل داده ها و درک درست از رفتار مشتریان ارائه نماید.

 

تغییر دوم: اعتماد به داده های دیجیتال

ارزیابی داده ها و باور نتایج آنها می تواند نقشی حیاتی در آینده حضور برندها بازی می کند. نقش بازاریابی دیجیتال و ردگیری رفتارهای مشتریان در این حوزه می تواند به رشد برند و افزایش فروش برندها کمک شایان توجهی داشته باشد.

 

تغییر سوم: استفاده از راهکارهای متنوع برای ارتباط با مشتری

محدود نبودن به ابزارهای خاص و پلتفورمها خاص می تواند امکان استفاده بهتر برای ارتباط مستقیم با مشتریان را فراهم می کند. امکان ترکیب کردن زیرساختهای مختلف برای پوشش دادن سلایق مختلف می تواند کمک قابل توجهی به توسعه دادن نقاط تماس با مشتری داشته باشد.

 

تغییر چهارم: نیاز به اندازه گیری های مستقل

ارزیابی آخرین کلیک به عنوان معیاری برای اندازه گیری موفقیت یک کمپین مبتنی بر کلیک شاید معیار درستی نباشد. همزمان، برخی از کانالها مانند بازاریابی ایمیلی کمتر از توانائی هایشان ارزیابی می شوند. شاید خیلی مهم باشد که بتوان تمامی نقاط تماس مشتری را ارزیابی و اندازه گیری کرد.

تغییر پنجم: هوش مصنوعی

داده ها به ما در پیش بینی بیشترین فرصتهای موجود برای هزینه کرد بودجه بازاریابی ما کمک می کند. بعلاوه، می توانیم با درک درست ارزش هر فرصت، داشتن نتایج کمپینهای قبلی، و برنامه های جاری، مدلی برای کارکردهای آتی برنامه ریزی نمود.

 

خلاصه

شاید اینها تغییرات مهمی باشند که نسبت به ۲۰۱۷ باید با حساسیت بیشتری دنبال کرد. هرچند به طور قطع اینها تنها نکاتی نیست که باید در ۲۰۱۸ در نظر گرفت، اما شاید نتوان اینها را به طور قطع ندیده گرفت.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید