masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش نهم

DuckDuckGo

موتور جستجوئی است که سپتامبر ۲۰۰۸ ساخته شد. این موتور جستجو بر امنیت اطلاعات شخصی تأکید ویژه ای دارد. این موتور جستجو از ۴۰۰ منبع مختلف برای پاسخگوئی به جستجوی کاربران استفاده می کند.

 

Duplicate Content

زمانیکه حجم قابل توجهی از محتوای صفحات مختلف وب سایت مانند هم هستند یا بسیار به محتوای استفاده شده توسط منابع دیگر نزدیک باشد، این محتوا توسط موتورهای جستجو تکراری تشخیص داده می شود.

 

Dwell Time

مقدار زمانیکه یک کاربر بین جستجو و دریافت نتایج جستجو و مرور وب سایتهای حاصل از از جستجو سپری می کند، تا به صفحه نتایج جستجو برگردد. زمان کوتاه dwell (بطور مثال کمتر از ۵ ثانیه) می تواند نشان دهنده پائین بودن کیفیت نتایج جستجوی آن موتور جستجو خواهد بود.

 

E-commerce

خرید و فروش محصولات بصورت آنلاین را می گویند.

 

Editorial Link

لینکی که توسط یک وب سایت برای رفتن به وب سایت دیگر بصورت رایگان ارائه میشود.

 

Engagement Metrics

روشهائی برای اندازه گیری چگونگی تعامل یک کاربر با صفحات وب سایت و محتوای آنها می باشد. مثالهائی از این موارد می تواند موارد زیر باشد:

  • نرخ کلیک منجر به مراجعه به وب سایت
  • نرخ تحقق اهداف
  • زمان سپری شدن روی وب سایت
0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید