masteradvertising

توصیه هائی در مورد انتخاب استراتژی قیمتگذاری خودکار ادوردز

توصیه اول

الگوریتمهای قیمت گذاری خودکار چند هفته ای را برای جمع آوری داده ها و انتخاب پیش بینی های مناسب لازم دارند. سعی کنید تغییرات کمپین را در طول مدتی که این الگوریتمهای سعی بر یادگیری روش مناسب دارند به حداقل برسانید.

 

توصیه دوم

ردگیری و اندازه گیری اهداف محقق شده می تواند درک درستی از میزان موفقیت کمپین های شما ارائه نماید. برای استفاده از استراتژی های خودکار، یکی از پیش فرضهای انجام کار فعال کردن ردگیری اهداف (Conversion Tracking) است.

 

توصیه سوم

الگوریتمهای ادرودز (AdWords’ algorithm) نیاز دارند استراتژیهای تغییر شما را درک کنند، بنابراین سعی کنید برای اعمال تغییرات در کمپین های خود زمان بندی های مشخص داشته باشید. سعی کنید تا حد امکان Target CPA goals و بودجه روزانه را ثابت نگهدارید.

 

توصیه چهارم

گزارش استراتژی قیمتگذاری به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی درستی از میزان موفقیت کمپین خود با انتخاب یک استراتژی خودکار داشته باشید. از این اطلاعات برای تغییرات احتمالی لازم در استراتژی های خود به منظور بهبود نتایج کمیپنهای خود استفاده کنید.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید