masteradvertising

قابلیت جدید گوگل آنالیتیک در حوزه موبایل

هر چه زمان بیشتری میگذرد، تعداد بیشتری از صاحبان وب سایت تلاش می کنند تا صفحات وب سایت خود را بیش از پیش برای نمایش بر روی صفحه موبایل بهبود ببخشند تا سرعت بارگذاری آنها بهبود پیدا کند.

برای گوگل آنالیتیک بازدیدکننده ای که به صفحه ای از یک وب سایت مراجعه کرده است که با موبایل تطبیق بهتری دارد تا بازدیدکننده ای که به صفحه دیگری از همان وب سایت که برای موبایل بهینه نشده است، مراجعه می کند، دو فرد مجزا به شمار می رفتند. از اردیبهشت ماه، گوگل این دوگانگی در شمارش را برطرف کرده است. به نقل از وبلاگ گوگل، “اکنون دیگر اگرکاربری بر روی یک وب سایت بین صفحات بهینه شده و بهینه نشده جابجا شود، گوگل آنالیتیک می تواند آن را تشخیص داده ویک فرد بشمار آورد.”

با این رفع عیب به طور طبیعی صاحبان وب سایتها، با کاهش تعداد افراد مراجعه کننده در گزارشات گوگل مواجه خواهند شد. اما به هر صورت این دوگانگی در شمارش تا بهینه شدن تمامی صفحات می تواند در برخی موارد همچنان دیده شود.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید